PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Vertikálna a horizontálna analýza súvahy na strane aktív - komplexný príklad

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
23.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 18.4.2019
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,27 EUR (-0)
 1 CZK25,66 EUR (-0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Účtovanie nákladov a výnosov na prelome účtovného obdobia v roku 2019Garancia

17.4.2019, Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma A sprostredkováva prácu pre firmu B, firma B vykonáva prácu vo mzde (ušije odevy z materiálov, ktoré si dodá pôvodný zákazník), čiže firma B vykoná službu. Firma A následne prevezme odevy od firmy B, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Interpretácia ukazovateľov finančnej závislosti faktorovej analýzyGarancia

12.4.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Okrem ukazovateľov, ktoré sú v rozhodujúcej miere zamerané na posúdenie vývoja finančných tokov, súčasťou faktorovej analýzy sú aj ukazovatele, ktoré sú zamerané najmä na zdroje, ktorými sú financované aktíva. Tokové a stavové faktory sú ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Interpretácia tokových ukazovateľov faktorovej analýzyGarancia

9.4.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tokové ukazovatele a ich štruktúra umožňujú hodnotiť mieru stability reprodukcie finančných tokov a zabezpečenie zdravého financovania aktív. Faktorovú analýzu je možné doplniť o ďalšie ukazovatele. Doplnenie by však malo byť zamerané k ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Konštrukcia faktorovej analýzyGarancia

5.4.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo faktorovej analýze sú v podstate skoncentrované rozhodujúce ukazovatele, ktoré charakterizujú ekonomickú pozíciu firmy. Obsahuje faktory rentability, aktivity, likvidity a finančnej stability, vrátane ich rozkladu. Vo faktorovej ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Účtovanie dane z poistenia v roku 2019Garancia

28.3.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20. júna 2018 zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z poistenia”). Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie faktúry po uzatvorení účtovníctva a zostavení daňového priznania v roku 2019Garancia

28.3.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 1. 2019 sme uzatvorili účtovný rok 2018, boli urobené a zaúčtované dohady, rezervy, vypočítaná a zaúčtovaná daň z príjmu. Výsledok za rok 2018 už bol odreportovaný do materskej spoločnosti, nemali by sme ho už meniť. Zároveň nás ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Faktory finančného zdravia firmyGarancia

27.3.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je veľa ukazovateľov, prostredníctvom ktorých je možné objektívne posúdiť zdravie finančných tokov firmy. Je potrebné uviesť, že pri reálnom posúdení finančného zdravia firmy majú výrazne vyššiu vypovedaciu hodnotu pomerové ukazovatele. ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Charakteristika bodu zvratuGarancia

25.3.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z významných ekonomických hodnôt, ktoré poskytujú firme informáciu o efektívnosti prevádzkového cyklu, je bod zvratu. Ide o hodnotu, ktorá určuje, akú musí firma vyprodukovať hodnotu výrobkov aich predajom dosiahnuť tržby, aby ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

22.3.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI uzavretá podľa  § 489 ObchZ     medzi zmluvnými stranami Nájomca: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ......................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava zmluvy o dieloGarancia

21.3.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právnu úpravu zmluvy o dielo obsahujú  § 536 a nasl. Obchodného zákonníka . Úpravu zmluvy o dielo obsahuje aj Občiansky zákonník. V Obchodnom zákonníku je však samostatná právna úprava v plnom rozsahu upravujúca všetky právne ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi - praktický príkladGarancia

24.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018Garancia

19.12.2018, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pôžičky a úvery z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

13.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovné jednotky v rámci financovania svojej podnikateľskej činnosti získavajú finančné zdroje aj z externých zdrojov vo forme úverov a pôžičiek. Zároveň v prípade, že disponujú dostatočným množstvom voľných finančných prostriedkov, sú aj ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Finančné výkazy podnikuGarancia

25.2.2019, Mgr. Martin Vozár, Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základným zdrojom informácií o stave podniku sú výkazy finančného účtovníctva. Aby bolo možné získať relevantné informácie v nich ukryté, je potrebné dokázať tieto výkazy čítať, vedieť, podľa akých princípov sú ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Ukazovatele rentabilityGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jednou zo základných podmienok existencie firmy je, aby svojou činnosťou dosahovala primeraný zisk. Zisk je základným zložkou financovania firmy z vlastných zdrojov. Posúdenie primeranej výšky zisku, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 47/2019 Z.z. novela vyhl. č. 67/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 79/2019 Z.z. novela vyhl. č. 161/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 96/2019 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

6.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

13.6.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Sivčáková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: