PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček k Vášmu predplatnému
Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2019 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.6.2019
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,89 EUR (-0)
 1 PLN4,25 EUR (-0)
 1 CZK25,6 EUR (-0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Kvantifikácia ukazovateľa CF ROI s príkladomGarancia

14.6.2019, Ing. Ladislav Nagy, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dynamický ukazovateľ CFROI je také vnútorné výnosové percento, ktoré meria výkonnosť investičnej politiky podniku, a to podľa nasledujúceho vzťahu: CFROI je taká miera výnosu, pri ktorej sa súčet súčasných hodnôt budúcich operatívnych ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Faktory ovplyvňujúce zisk firmyGarancia

6.6.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
V analýzach ekonomickej pozície firmy majú významnú pozíciu tie ukazovatele, ktoré podrobnejšie hodnotia faktory, ktoré ovplyvňujú zisk, ale aj ukazovatele ktoré posudzujú vplyv dosahovanej ziskovosti na úroveň bonity, solventnosti a ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vzorec pre výpočet prevádzkového zisku firmyGarancia

4.6.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľské riziko je samozrejmou súčasťou podnikania. Cieľom podnikateľského subjektu je zabezpečiť reprodukciu svojich aktivít, minimalizovať závislosť na cudzích zdrojoch avyprodukovať najmä prevádzkový zisk, ktorý zabezpečí nielen ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Nepriama metóda výpočtu cash flowGarancia

23.5.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodujúcim rozdielom medzi nepriamou a priamou metódou výpočtu cash flow je, že súčasťou nepriamej metódy sú aj nepeňažné transakcie, ktoré ovplyvňujú jeho hodnotu. Kým princípom priamej metódy je previazanosť na výkaz ziskov a strát, ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Prístupy k určeniu hodnoty cash flowGarancia

21.5.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukazovateľ cash flow je jedným z rozhodujúcich parametrov finančnej stability firmy. Súvaha poskytuje síce informáciu o štruktúre aktív a pasív, ktorá je dôležitá pre dosiahnutie bilančnej rovnováhy. Je rozhodujúcim predpokladom pre zdravú ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Účtovanie predaja s. r. o. v podvojnom účtovníctve v roku 2019Garancia

16.5.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa predaj s. r. o. v podvojnom účtovníctve účtovať na účet 688? Pri predaji podniku alebo jeho časti sa v účtovníctve predávajúceho účtuje predávaný majetok podniku alebo jeho časti na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie softvérových licencií v podvojnom účtovníctve v roku 2019Garancia

14.5.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Počítačový program (softvér) predstavuje podľa § 87 zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej iba „Autorský zákon”) súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vedenie skladového hospodárstva spôsobom A z pohľadu účtovníctva v roku 2019Garancia

14.5.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Potrebovali by sme poradiť ohľadom vedenia skladového hospodárstva spôsob A, ak sme firma, ktorá spracováva hydinové mäso, čo zahŕňa nákup živej hydiny, jej rozrábku, porcovanie a následný predaj. Ako postupovať? Odpoveď na Vašu otázku si ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Analýza determinujúcich činiteľov ukazovateľa RONA - komplexný príkladGarancia

14.5.2019, Ing. Ladislav Nagy, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť poskytujúca informačno-technologické služby zostavuje účtovnú závierku podľa predpisov v SR. V rokoch 2017 - 2018 vykazovala vo výkaze ziskov a strát nasledujúce skutočnosti (tabuľka 1). Ostatné náklady na hospodársku činnosť ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzťah medzi cash flow a krátkodobými záväzkamiGarancia

9.5.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Disponibilné zdroje firmy, ktoré sú vytvorené reálnymi peňažnými tokmi sú významným faktorom schopnosti splácať záväzky vyplývajúce z financovania prevádzkového cyklu. Súčasťou týchto zdrojov sú aj zdroje, ktoré sú súčasťou vlastného ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Najčítanejšie

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi - praktický príkladGarancia

24.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Ukazovatele rentabilityGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jednou zo základných podmienok existencie firmy je, aby svojou činnosťou dosahovala primeraný zisk. Zisk je základným zložkou financovania firmy z vlastných zdrojov. Posúdenie primeranej výšky zisku, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pôžičky a úvery z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Garancia

13.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovné jednotky v rámci financovania svojej podnikateľskej činnosti získavajú finančné zdroje aj z externých zdrojov vo forme úverov a pôžičiek. Zároveň v prípade, že disponujú dostatočným množstvom voľných finančných prostriedkov, sú aj ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie dane z poistenia v roku 2019Garancia

28.3.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20. júna 2018 zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z poistenia”). Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najnovšie Právne predpisy
  • 139/2019 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 154/2019 Z.z. novela zák. č. 292/2014 Z. z. a č. 280/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 155/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 168/2019 Z.z. vykonáva zák. č. 35/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
  • 169/2019 Z.z. ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnotu služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
  • 170/2019 Z.z. ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
  • 176/2019 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

6.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

2.10.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Sivčáková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: