dnes je 19.10.2019
Najnovšie

Riadenie obrátkovosti zásob firmyGarancia

18.10.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Analýzu riadenia zásob firmy je vhodné doplniť o vývoj ich obrátkovosti. Je v podstate recipročným ukazovateľom k dobe obratu zásob (DOZ). Obrátkovosť zásob je vyjadrená všeobecne používaným vzťahom tržby / zásoby. Podobne, ako pri analýze ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Analýza riadenia doby obratu zásob firmyGarancia

11.10.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Analýzu finančnej udržateľnosti bilančnej hodnoty zásob a schopnosti ich financovania z vlastných zdrojov je vhodné doplniť o vývoj ukazovateľov, ktoré poskytujú informáciu ozdraví krátkodobých finančných tokov firmy. Rast podielu zásob ( ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Základné prístupy k riadeniu zásob firmyGarancia

4.10.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zásob nefinančnej korporácie, ich bilančná hodnota, štruktúra a parametre obrátkovosti vo významnej miere ovplyvňujú finančnú stabilitu firmy. Optimalizácia zásob je pomerne zložitý proces, ktorý musí zohľadňovať udržateľnosť ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Účtovanie tržieb evidovaných pokladnicou e-kasa v sústave jednoduchého účtovníctva v roku 2019Garancia

26.9.2019, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie je upravené zákonom č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupmi účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva (opatrenie MF SR č. 23 586/2002-92 v znení neskorších predpisov). Inkaso ...

Prístupné pre: AnaFin

Účtovanie zabezpečovacej zmenky u dlžníka v roku 2019Garancia

26.9.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

My, ako vystaviteľ zmenky, sme uzatvorili dohodu o vydaní a vyplnení zmenky, kde sa v bode vyplňovacie právo uvádza, že prijímateľ zmenky je oprávnený vyplniť zmenku, ak nebude riadne a včas splnený zmluvný záväzok vystaviteľa zmenky ...

Prístupné pre: AnaFin

Zlúčenie dcérskej spoločnosti s materskou spoločnosťou z pohľadu účtovníctva v roku 2019Garancia

26.9.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak dôjde k zlúčeniu dcérskej spoločnosti do materskej, pričom materská spoločnosť bola 100 % - ným vlastníkom dcéry, je rozumné uvažovať o rozhodnom dni 1. január 2020, aby ročná účtovná závierka slúžila zároveň aj ako mimoriadna k 31. 12. ...

Prístupné pre: AnaFin

Nákladovosť dlhodobého kapitálu firmyGarancia

26.9.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sledovanie nákladovosti dlhodobého kapitálu je významnou informáciou, ktorá je súčasťou komplexnej analýzy rentability aktív. Porovnanie vývoja nákladovosti dlhodobých zdrojov s vývojom ROA je dôležité pri hodnotení najmä obežných aktív. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vzor zmluvy o sprostredkovaní postúpenia pohľadávkyGarancia

25.9.2019, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Igor Zbojan, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Sprostredkovateľská zmluva uzavretá podľa  § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Záujemca Obchodné meno:............................................................................. Sídlo:. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: AnaFin

Vzorec výpočtu nákladovosti dlhodobého kapitálu firmyGarancia

24.9.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pre firmu je dôležité poznať, z hľadiska celkovej ekonomickej pozície, jej kapitálovú a finančnú štruktúru. Z hľadiska zdrojového krytia majetku sa za kapitálovú štruktúru považuje štruktúra dlhodobého kapitálu. Pre zabezpečenie finančnej ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Účtovanie tržieb evidovaných pokladnicou e-kasa v sústave podvojného účtovníctva v roku 2019Garancia

12.9.2019, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Forma pokladnice e-kasy v roku 2019 pri evidovaní tržieb podnikateľa 1. on-line registračnej pokladnice - je to súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú ...

Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
Najčítanejšie

Porovnávanie jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy podnikuGarancia

2.1.2018, Ing. Štefan Majerník, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doc. Dr. Ing. Milan Majerník Kamil Gróf Úvod Finančná situácia podniku systematicky a komplexne odráža kvalitu podnikových aktivít, jeho ekonomickú úroveň a je preto dobrým východiskom a prostriedkom diagnostikácie silných a slabých stránok ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: AnaFin

Účtovanie dane z poistenia v roku 2019Garancia

28.3.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20. júna 2018 zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z poistenia”). Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I, ...

Prístupné pre: AnaFin

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: AnaFin

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele rentabilityGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jednou zo základných podmienok existencie firmy je, aby svojou činnosťou dosahovala primeraný zisk. Zisk je základným zložkou financovania firmy z vlastných zdrojov. Posúdenie primeranej výšky zisku, t.j. ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Ekonómia pre manažérov a riaditeľov - ako sa správne zorientovať v ekonomických ukazovateľoch, účtovnej závierke, daniach a DPH

28.11.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Marcela Bošková, ACCA
Seminár je určený primárne podnikateľom, manažérom a štatutárom firiem, aby sa zorientovali v základných ekonomických pojmoch, porozumeli základom účtovníctva s cieľom orientovať sa v účtovných výkazoch, ekonomických ukazovateľoch a pochopili fungovanie daní, najmä DPH... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

3.12.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Sivčáková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

 

PRAKTICKÉ KALKULAČKY
Darček k Vášmu predplatnému
Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní
FINANČNÉ VÝKAZY
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
21.10.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 18.10.2019
1 EUR1,11 USD (+0,01)
1 EUR0,87 GBP (+0,01)
1 EUR4,29 PLN (-0)
1 EUR25,67 CZK (-0,08)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
FINANČNÉ VÝKAZY
VESTNÍKY MINISTERSTIEV